Katalog informacij javnega značaja

javnega zavoda Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Odgovorna oseba: Marija Zakrajšek Martinjak, direktorica

2. Splošni podatki o Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga.

2.a Organigram in podatki o organizaciji
Kratek opis delovnega področja:
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, ki je bil ustanovljen z odlokom Občine Vrhnika, 22. 4. 2005. Opravlja storitve na področju kulture, športa in turizma za potrebe Občine Vrhnika, kot njenega ustanovitelja, kakor tudi za širšo družbeno skupnost prebivalcev Občine Vrhnika. Prav tako je izdajatelj lokalnega medobčinskega glasila Naš časopis.
V okviru predmeta poslovanja opravlja zavod dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi in statutom. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

 

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

a) Kulturne dejavnosti:

  • prireditvena,
  • založniška,
  • organizacija in izvedba razstav,
  • prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti,
  • varstvo naravne dediščine,
  • varstvo kulturne dediščine,
  • priprava domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih sestankov, seminarjev in drugih oblik strokovnega sodelovanja ter izobraževanja,
  • dajanje, pojasnil nasvetov in druge strokovne pomoči pri spoznavanju, varovanju in zaščiti dediščine fizičnim in pravnim osebam, sodelovanje z imetniki oziroma organi, ki jo hranijo,
  • izvajanje javnega razpisa na področju kulture – ljubiteljska kulturna društva,
  • ugotavljanje in predlaganje razglasitve kulturne in naravne dediščine za spomenik in znamenitost in priprava strokovnih osnov, potrebnih za razglasitev,
  • upravljanje z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture ter vzdrževanje spomenikov,
  • upravljanje s stalno zbirko akademskega slikarja Florisa Oblaka;
  • dejavnost muzejev,
  • kinematografska dejavnost,
  • izdajanje občinskega informativnega glasila.

b) Športne dejavnosti:

  • priprava strokovnih gradiv in izvajanje nalog za ustanovitelja s področja dejavnosti športa,
  • opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe osrednje športne zveze,
  • sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
  • dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa,
  • načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
  • upravljanje s športnimi objekti katerih lastnik je občina Vrhnika,
  • pripravljanje objektov za vadbo in tekmovanja,
  • opravljanje in organiziranje vzdrževanja objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
  • zagotavljanje normalnega delovanja vseh objektov, ki jih ima v upravljanju,
  • oddajanje prostorov v športnih objektih in usklajevanje med posameznimi uporabniki,
  • skrb za zavarovanje objektov in opreme ter skrb za varnost delovanja objektov in naprav,
  • pripravljanje, izvajanje ter spremljanje letnega program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev (vključno s postopkom razpisa),
  • spremljanje in analiziranje nalog ter razmer na področju športa,
  • zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu.

c) Dejavnosti s področja turizma

  • Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:
         – informiranje turistov,
         – zbiranje podatkov za potrebe informiranja turistov,
         – ugotavljanje kakovosti turistične ponudbe,
         – sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb v zvezi s turistično ponudbo,
  • urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
  • spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
  • trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
  • razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
  • razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom,
  • organizacija in izvajanje turističnih prireditev,
  • ozaveščanje in spodbujanje občanov za pozitiven odnos do turistov in turizma,
  • prodaja informativno – oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd. s tematiko ali logotipi s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma, itd.,
  • promocija turistične ponudbe občine,
  • zagotavljanje delovanja turistično informacijskega centra,
  • druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.

 

Zavod upravlja z naslednjimi kulturnimi, športnimi in turističnimi objekti, ki so last Občine Vrhnika:

a) športni objekti in površine:

  • večnamenska telovadnica pri OŠ Antona Martina Slomška,
  • športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Vrhnika,
  • športna dvorana Partizan,
  • Športni park Vrhnika;

b) kulturni objekti:

  • Cankarjev dom Vrhnika,
  • Galerija Kašča,
  • Rokodelski dom.

 c) turistični objekti in površine:

  • Turistično informacijski center Vrhnika,
  • Cankarjeva spominska hiša,
  • Parkovna površina Svete Trojice,
  • Objekt in park v Močilniku,
  • obveščevalne table v občini Vrhnika,
  • spomeniki v občini Vrhnika.

Možen je nakup vstopnic preko spleta: www.mojekarte.si

Organi zavoda:
Svet zavoda
Svet zavoda: 7 članov s 4-letnim mandatom
Predstavniki ustanovitelja: dr. Tomislav Popit – podpredsednik, Mateja Drašler, Melita Malovrh, Leopold Rus;
Predstavnika društev: Miha Bogataj – predsednik, Anita Čretnik;
Predstavnik delavcev zavoda: Boštjan Erčulj.

 

Člani komisije za izdajanje glasila Naš časopis (mandat 2022 – 2024):

Andrej Podbregar, Vrhnika

Marko Prosen, Vrhnika

Samir Humić, Vrhnika

Andrej Čampa Borovnica

Boštjan Pervinšek, Borovnica

Marko Bogataj, Horjul

Zdenka Troha, Horjul

Sanja Gorza Luk, Dobrova – Polhov Gradec Brigita Žakelj, Dobrova – Polhov Gradec Anica Vengust, Log – Dragomer Katarina Rojc, Log – Dragomer

Direktorica Zavoda je Marija Zakrajšek Martinjak (do nadaljnjega).

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Marija Zakrajšek Martinjak, direktorica
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika
Telefon: 01 750 66 30, elektronski naslov: direktor@zavod-cankar.si.

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja  Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika

Zakonski akti:
1.       Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
2.       Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US).
3.       Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16).
4.       Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03 – ZOPA).
5.       Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1).
6.       Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16).

Podzakonski akti:
1.       Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14).
2.       Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika. (Naš časopis, št. 340/07 – UPB1).
3.       Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Vrhnika. (Naš časopis, št. 423/15).
4.       Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS, št. 101/03, 65/05 in 374/10).

Ustanovitveni akt:
1.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 398/12 – UPB).

Interni akti:
1.       Statut Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (1. 11. 2005).
2.       Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (18. 10. 2005; 20. 12. 2005; 8. 1. 2007; 24. 09. 2008; 25. 11. 2008; 11. 11. 2009; 23. 3. 2011; 9. 5. 2011; 16. 11. 2011; 26. 6. 2014; 11. 9. 2014; 19. 6. 2015; 18. 12. 2015).
3.       Pravilnik o postopku in procesih pri projektnem delu v Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (29. 6. 2006).
4.       Ocena tveganja z izjavo o varnosti (12. 7. 2012).
5.       Navodilo o pisarniškem poslovanju Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (13. 10. 2009).
6.       Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v javnem zavodu Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (25. 2. 2011).
7.       Pravila o posredovanju informacij za medije (6. 5. 2011).
8.       Pravilnik o popisu (6. 5. 2011).
9.       Pravilnik o varovanju zasebnih in zaupnih podatkov (6. 5. 2011).
10.   Navodila o izvajanju politike proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu (26. 5. 2011).
11.   Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov (22. 12. 2015).

2.d  Seznam strateških in programskih dokumentov
Strateški načrt javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« na področju kulture (2015 – 2019)
Strategija razvoja turizma v Občini Vrhnika za obdobje 2015-2020
Letni delovni načrt (LDN)
Letno poročilo
Finančni načrt

2.e  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Javni razpisi v skladu z ZJN
Objava prostih delovnih mest
Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika in spletni strani www.visit-vrhnika.si. Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, informacije so na voljo tudi v pisni obliki.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika in spletni strani www.visit-vrhnika.si. Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, informacije so na voljo tudi v pisni obliki.

  • – zasedenost dvoran (zaradi najema)
  • – opcije turističnih vodenj
  • – vrsta in cena turističnih artiklov
  • – cena za vstopnice, abonma in najem dvoran
  • – možnost vpisa v abonmaje

Kontakti

Koristni kontakti

Marija Zakrajšek Martinjak

Direktorica

Gašper Stržinar

Šport

Gašper Tominc

Naš časopis - novinar

Povezave

Koristne povezave

Občina Vrhnika

www.vrhnika.si

Visit Ljubljana

www.visitljubljana.com

I Feel Slovenia

www.slovenia.info

www.ljubljanskobarje.si